ЯКУБ ЛІДІЯ МИКОЛАЇВНА

Професор

Дисципліни: “Водовідвід на промислових підприємствах”, “Процеси та апарати охорони довкілля”, “Теорiя та розрахунок теплофiзичних властивостей речовин”, “Теплофізичні основи процесів і опаратів охорони довкілля”, “Технологія основних виробництв”, “Фізіко-хімічні основи природоохоронних технологій”

Види і результати професійної діяльності особи за спеціальністю,
яка застосовується до визнання кваліфікації, відповідної спеціальності
(рівень наукової та професійної активності науково-педагогічного працівника)
на 2018 р. за останні 5 років

Назва показника Рівень активності
1 наявність за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection 1. Yakub L. N., Bodiul O. S. Melting Line Parameters and Thermodynamic Properties of Methane at High Pres-sures., Journal of Low Tem-perature Physics. – 2017. – Vol.187, №1. – P.33–42, (видання зареєстроване науко метричній базі даних Scopus)
2. Yakub, L.N Polymerization in highly compressed nitrogen (Review Article)Low Temperature PhysicsТ.42, №1, 2016, 3 -22. (видання зареєстроване науко метричній базі даних Scopus)
3. Yakub, L.N Phase diagram of polymerizing nitrogen “Low Temperature Physics”, vol.41, № 6, 2015, рр.576-581. (. (видання зареєстроване науко метричній базі даних Scopus)
4. Yakub, L.N Theoretical Equation of State for Highly Anharmonic Solids International Journal of Thermophysics. Volume 35, Issue 9-10, 2014, pp. 1957-1965. (. (видання зареєстроване науко метричній базі даних Scopus)
2 наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України 1.. Yakub, L.N , Bodiul , O. S.Low-temperature equation of state of solid methane, Холодильна техніка та технологія.— 2016. — Т. 52. — №1. — С. 80–85.
2. Якуб Л.М.Рівняння стану і властивості фуллерита С60. Хол. тех. та техн. – 2015.– Т.51. – Вип. 1 С.69–75.
3. Якуб Л.М.Уравнение состояния и термодинамические свойства полимерного азота в области экстремальных давлений. Тех. газы».- 2015.- №4 .-с. 28 – 34,
4. Yakub, L.N , Bodiul , O Thermodynamic properties of CH4, CCl4 and CF4 on the melting line. Theory and computer simulation, Физика низких температур. vol. , № 4, 2019, рр.
5.Якуб Л.М. Бодюл О.С. Теоретическое уравнение состояния жидкого метана, Холодильна техніка та технологія.— 2018. — Т. 54. — №4. — С. 52 – 57.
3 участь у міжнародних наукових проектах, залучення до міжнародної експертизи, наявність звання “суддя міжнародної категорії” Член программного та організаційного комитета міжнародної наукової конференції 12-th International Conference on Cryocrystals and Quantum Crystals (CC2018) August 24 – 31, 2018 , Wroclaw| Wojanow, Poland.
Член программного та організаційного комитета міжнародної наукової конференції 11-th International Conference on Cryocrystals and Quantum Crystal(CC2018) August 18-24, 2016,Turku, Finland.
4 виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України, або іноземного рецензованого наукового видання У 2018 р. Якуб Л.М. є відповідальним виконавцем 3 –го 2018 року у проекті «Наукові основи прогнозування аномальних властивостей наноструктурованих та енергоємних надкритичних рідин», що виконується за рахунок коштів державного бюджету. Термін темі з 2016 – по 2018рр.
Є керівником кафедральної тематики «Теоретичне дослідження фазових діаграм твердого метану і його похідних в області високих тисків».
5 наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування 1. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Фізико –хімічні основи природоохоронних технологій» для напряму підготовки 6.040106 «Екологія,охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» Методичні вказівки Одеса: ОНАХТ, 2015. – 29с.
2. Конспект лекцій з курсу «Процеси і апарати природо охоронних технологій» для студентів напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» Мультимедійний конспект лекцій Одеса: ОНАХТ, 2016. – 163с.163
3. Методичні вказівки до курсового проектування з дисципліни «Інженерна екологія» для студентів ступеня «бакалавр» напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» Методичні вказівки Одеса: ОНАХТ, 2017. – 27с. 27
6 керівництво студентом, який зайняв призове місце на I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади, або робота у складі організаційного комітету/журі Всеукраїнської студентської олімпіади Науковий керівник наукового студентського гуртка «Дослідження фізико- хімічних властивостей технічно важливих речовин та наноматеріалів у 2017/ 2018н.р.
7 наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій 1. 10-th International Conference on Cryocrystals and Quantum Crystals», 31 – 7 September, 2014, Almaty, Kazakhstan.
2. 6–th International Conference Physics of Liquid Matter – Modern Problems»,, May 24 – 30, 2014. Kyiv, Ukraine.
3. 7th International Conference Physics of liquid matter: modern problems. Phase transitions of simple fluids at extreme conditions , May 27-30, 2016 Kyiv, Ukraine
4. V1 Международный семинар «Техническое и технологическое обеспечение использования природного газа, КПГ и СПГ как эффективных энергоносителей», Одесса, 7 – 10 июня, 2016 г.
5. 11-th International Conference on Cryocrystals and Quantum Crystals», 18-24 August, 2016,Turku,Finland.
6. 12-th International Conference on Cryocrystals and Quantum Crystals», 24- 31 August, 2018, Wroclaw| Wojanow,Poland.
8 досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років Провідний науковий співробітник (за сумісництвом) на умовах строкового договору ПНДЛ ХТ по темі МК №16/01 (фунд) «Наукові основи прогнозування аномальних властивостей наноструктурованих та енергоємних надкритичних рідин»

ПОВЕРНУТИСЯ НА ПОПЕРЕДНЮ СТОРІНКУ