ЦИКАЛО АЛЬФРЕД ЛЕОНІДОВИЧ

Професор

Дисципліни: “Екологія Одеського регіону та Північно-Західного Причорномор’я”, “Основи екологичної культури/Основи екологічної етики”, “Протидiя надзвичайним ситуацiям, аварiям та катастрофам”, “Заповiдна справа”, “Хімія навколишнього середовища”

Види і результати професійної діяльності особи за спеціальністю,
яка застосовується до визнання кваліфікації, відповідної спеціальності
(рівень наукової та професійної активності науково-педагогічного працівника)
на 2018 р. за останні 5 років

Назва показника Рівень активності
1 наявність за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection Sagdeeva O. A/, Krusir G. V., Tsykalo A. L. Shpyrko T. V., Leuenberger H/ Composting of organic waste with the use of mineral additives. Food Sciences and Technology. 2018. Volume 12,. Issue 1, 2018, pp. 45-52.
(Web of Science Core Collection).
2 наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України 1. Космачова А. М., Цикало А. Л. До проблеми оптимізації санітарно-захисних зон. Холодильна техніка та технологія. 2014, № 3, с. 64-68.
2. Космачова А. М., Цикало А. Л. Очищення атмосферного повітря від важких металів рослинами-індикаторами/ Науковий вісник Миколаївського державного університету ім.. В. О. Сухомлинського. Збірник наукових праць.. Вип. 6.3 (Серія «Біологічні науки») . 2014, с. 41-44.
3. Космачова А. М., Цикало А. Л., Смірнов В. М Накопичення важких металів рослинами як показник екологічного стану техногенно-забрудненого середовища. The Third European Conference on Earth Sciences. 25 Aug. 2015. Section 4, pp. 35-42.
4. Космачова А. М., Цикало А. Л., Накопичення важких металів у деревних породах.промислової та транспортної зонах м. Миколаєва. Science and Education. A New Dimension. Natural and Technical Sciences, III(8), Issue 73, 2015, pp. 36-39
5. Цикало А. Л., Космачова А. М., Смірнов В. М. Експериментальне дослідження накопичення важких металів рослинами та перспективи використання рослин для попередження забруднення довкілля урбанізованих територій. Холодильна технікак та технологія. Том 51, № 6, 2015, с 78-82.
3 наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії 1. Цикало А. Л., Чухрій Ю. П., Грандов О. О. Хімія з основами біогеохімії. Навчальний посібник. – Одеса: ОНАХТ, 2016.- 212 с. (7,68 друк арк..). Рекомендовано до друку Вченою радою ОНАХТ. Протокол № 12 від 1 липня 2016 р. (частка участі 33%) .
2. Цыкало А. Л., Сагдеева О. А. Причины, последствия и уроки крупных химических катастроф. В монографии «Методы решения экологических проблем». Министерство образования и науки Украины, Сумской гос. университет. Сумы,, 2015. с. 745-753.
3. Krusir G., Tsykalo A., Harkovich O. et al/ Anaerobic treatment of waste water from wineries. In monograph “Water Security”. Bristol- Mikolaiv, UWE. Bristol, 2016, pp/ 76-88.
4 участь у міжнародних наукових проектах, залучення до міжнародної експертизи, наявність звання “суддя міжнародної категорії” Учасник Міжнародного проекту «Більш чисте виробництво» UNIDO. Впровадження проекту на підприємстві «ГАМА-ПРОМІНЬ», 2014 р. . Сertificate UNIDO 02. 12. 2015.
5 наявність не менше п’яти авторських свідоцтв та/або патентів загальною кількістю два досягнення 1. Патент на корисну модель № 128399 Україна. СО2F 7/00 Спосіб компостування органічногї частини твердих побутових відходів. Г. В. Крусір, О. А. Сагдєєва, А. Л. Цикало, І. В. Коваленко, О.Л. Гаркович; власник Одеська національна академія харчових технологій. – 201804987; Заявл. 07.05.2018. Бюл. № 17
2. Патент на корисну модель № 128398 Україна. СО2F 7/00 Спосіб компостування органічногї частини твердих побутових відходів. Г. В. Крусір, О. А. Сагдєєва, А. Л. Цикало, М. М. Мадані, І. О. Кузнецова; власник Одеська національна академія харчових технологій.- 201804983; Заявл. 07.05.2018; опубл. 10.09.2018. Бюл. № 17.
6 наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування 1. Цикало А. Л., Чухрій Ю. П. Екологія людини. Методичні вказівки до самостійних занять для студентів заочної форми навчання. Одеса: ОНАХТ, 2016. – 36 с. (1, 64 друк. арк.. ).
2. Цикало А. Л., Чухрій Ю. П. Основи екологічних досліджень. Конспект лекцій. Одеса: ОНАХТ, 2018.- 90 с. (4,8 друк. арк..)
7 керівництво студентом, який зайняв призове місце на I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади, або робота у складі організаційного комітету/журі Всеукраїнської студентської олімпіади Керівництво постійно діючою «Студентською студією екологічної журналістики» (2014-2018 рр.).
8 наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій Шамарин А. Е., Цыкало А. Л. О техногенных чрезвычай-ных ситуациях, авариях и катастрофах последнего времени. Чрезвычайные ситуации и гражданская защита. № 1 (22) 2014, с. 23-29.
Цыкало А. Л. К проблеме трансграничного переноса опасностей. Спор Аргентины и Уругвая. Там же, с. 42-46.
Цикало А. Л. Навчальна програма курсу «Протидія надзвичайним ситуаціям, аваріям і кактастрофам». Там же, с. 47-49.
Осташкова Г. О., Цикало А. Л., Чечилова Є. Ж. Продуктивнее навчання: його суть, можливості та перспективи. Там же, с. 58-54.
Цикало А. Л. Людина, яка відкрила Україну для Європи. Там же, с. 61-66.
9 участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю Дійсний член (академік) Інженерної академії наук України;
Дійсний член (академік) Академії екологічних наук України;
Дійсний член (академік) Міжнародної академії екології та безпеки життєдіяльності (МАНЕБ);
Дійсний член (академік) Нью-Йоркської академії наук;
Науковий координатор «Молодіжного екологічного центру
ім. В. І. Вернадського»
10 досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років 2 роки
11 наукове консультування установ, підприємств, організацій протягом не менше двох років З 2014 року по цей час здійснює наукове та науково-технічне консультування для СКТБ з ДВ Національної академії наук України на безоплатній основі

ПОВЕРНУТИСЯ НА ПОПЕРЕДНЮ СТОРІНКУ