СЕМЕНЮК ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

(доктор технічних наук; професор)

Форми зворотнього зв’язку:
Адреса: м. Одеса, Приморський р-н, вул. Тіниста 9/11,
навчальний корпус Одеської національної академії харчових технологій, аудиторія Т-414
Робочий телефон: +38 (0482) 68-23-39
e-mail: itfsemenyuk@ukr.net

Біографія

СЕМЕНЮК Юрій Володимирович народився 19 лютого 1961 року у м. Лохвиця Полтавської області. У 1978 році закінчив середню школу у м. Біляївка Одеської області і вступив до Одеського технологічного інституту холодильної промисловості на теплофізичний факультет, який закінчив у 1983 році, отримавши кваліфікацію “інженер-теплофізик”.

З цього часу виробнича, наукова і педагогічна діяльність Семенюка Ю.В. пов’язана з кафедрою інженерної теплофізики, де він працює інженером науково-дослідного
сектору, навчається в аспірантурі, після якої обіймає посаду старшого наукового співробітника.

У 1995 р. Семенюк Ю.В. переходить на викладацьку роботу – працює асистентом і доцентом кафедри інженерної теплофізики (з 2013 р. – кафедри теплофізики та
прикладної екології). У 2007-2010 роках навчався в докторантурі. У 1997 р. захистив кандидатську дисертацію, у 2013 р. – докторську дисертацію за спеціальністю “Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика”. З 2014 р. Семенюк Ю.В. очолює кафедру теплофізики та
прикладної екології.

Основні напрямки наукової діяльності Семенюка Ю.В. – експериментальні й розрахункові дослідження теплофізичних властивостей холодоагентів, їхніх розчинів із мастилами та
нанофлюїдів (фазові рівноваги, термічні властивості, критичні параметри, поверхневий натяг, калоричні та транспортні властивості), дослідження процесів теплообміну в складних
термодинамічних системах, включаючи нанофлюїдні середовища, а також еколого-енергетичний аналіз процесів та виробництв.

Семенюк Ю.В. опублікував 2 монографії, підручники з експериментальної теплофізики, техніки теплофізичного експерименту, теплотехнічних вимірів та приладів, понад 100 наукових статей у журналах «International Journal of Refrigeration», «Journal of Fluorine Chemistry», «Journal of Synthetic Lubrication», «Journal of Chemical and Engineering Data», «Russian Journal of Physical Chemistry», «Вестник МАХ», «Холодильная техника», «Холодильна техніка і технологія», «Холод М + Т» та ін.

Під керівництвом Семенюка Ю.В. захищено кандидатську дисертацію. Він входить до складу спеціалізованої вченої ради ОНАХТ із захисту докторських дисертацій, є науковим консультантом декількох українських та закордонних фірм: «Huntsman Corporation», «Олчем», «Група НОРД» та ін.

Види і результати професійної діяльності особи за спеціальністю,
яка застосовується до визнання кваліфікації, відповідної спеціальності
(рівень наукової та професійної активності науково-педагогічного працівника)
на 2018 р. за останні 5 років

Назва показника Рівень активності
1 наявність за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection 1. Zhelezny V., Sechenyh V., Ivchenko D., Semenyuk Yu. Prediction of the surface tension for refrigerants and refrigerant-oil solutions (ROS) // International Journal of Refrigeration. – 2014. – Vol. 40. – P. 241 -245.
2. Nikulin, A. Study of pool boiling process for the refrigerant R11, isopropanol and isopropanol/Al2O3 nanofluid [Текст] / A. Nikulin, O. Khliyeva, N. Lukianov, V. Zhelezny, Yu. Semenyuk // International Journal of Heat and Mass Transfer. – 2018. – № 118. – Р. 746-757.
3. Zhelezny, V. Effect of Al2O3 Nanoparticles Additives on the Density, Saturated Vapor Pressure, Surface Tension and Viscosity of Isopropyl Alcohol [Text] / V. Zhelezny V.Geller, Yu. Semenyuk, A. Nikulin, N. Lukianov, T. Lozovsky, M. Shymchuk // Int J Thermophys. – 2018. – V.39, №3. – P.39:38.
2 наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України 1. Железный, В.П., Семенюк Ю.В., Гоцульский В.Я, Никулин А.Г., Шимчук Н.А., Лукьянов Н.Н. Методические особенности изучения процессов кипения в свободном объеме нанофлюида изопропанол/Al2O3 // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2014. – Т.2, №5 (68). – С. 39-45.
2. Лукьянов, Н.Н., Хлиева О.Я., Железный В.П., Семенюк Ю.В. Исследование перспектив применения нанохладагентов с целью повышения эколого-энергетической эффективности оборудования // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2015. – Т. 3, № 5 (75). – C. 32-40.
3. Мороз, C.А. Экспериментальное исследование влияния фуллеренов С60 на давление насыщенных паров и поверхностное натяжение растворов хладагента R600а с компрессорным маслом [Текст] / C.А. Мороз, Н.Н. Лукьянов, В.П. Железный, Ю.В. Семенюк // Холодильна техніка та технологія. – 2017. – Т. 53 (2). – С.59-65.
4. Khliyeva O., Lukianova T., Semenyuk Yu., Zhelezny V., Nikulin A. An experimental study of the effect of nanoparticle additives to the refrigerant R141b on the pool boiling process // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2018. – V. 4, №8 (94). – Р. 59-66.
5. Zatserkliannyi M., Gogunskii V., Semenyuk Yu., Stolevich T., Zheliba Yu. Studying the emissions from enterprises in the breadmaking industry in order to use them as additives to animal feed products // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2018. – V. 4, №10 (94). – Р. 29-35
3 наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії Желєзний В.П. Експериментальна теплофізика. Методи дослідження теплофізичних властивостей: підручник / В.П. Желєзний, В.З. Геллер, Ю.В. Семенюк. – Одеса: Фенікс, 2016. – 320с. (рекомендовано до друку рішенням Вченої ради ОНАХТ, протокол № 6 від 18.12.2015 р.)
власний внесок – 33%
4 наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня Нікулін А.Г. Експериментальне дослідження особливостей кипіння нанофлюїдів у вільному об’ємі (Експеримент, моделювання): дис. … канд. техн. наук. – Одесса, 2015.
5 виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України, або іноземного рецензованого наукового видання 1. Науковий керівник держбюджетної теми МК 18/01 «Експериментальне дослідження впливу наночастинок на ефективність парокомпресійних холодильних машин і коефіцієнт тепловіддачі у випарниках», номер державної реєстрації: 0118U000237.
2. Науковий керівник держбюджетної теми МК 16/02 «Експериментальне дослідження та моделювання процесів кипіння нанохолодоагентів», номер державної реєстрації: 00116U004682.
3. Відповідальний виконавець держбюджетної теми МК 14/01 «Розробка і впровадження нанотехнологій у холодильну промисловість з метою інтенсифікації теплообміну при кипінні робочих тіл», номер державної реєстрації: 0114U000073.
4. Відповідальний виконавець держбюджетної теми МК 15/04с «Дослідження теплофізичних властивостей репульсивних клатратів», номер державної реєстрації: 0115U000287.
6 організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу освіти/інституту/факультету/відділення (наукової установи)/ філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу (наукової установи)/навчально-методичного управління (відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового (інноваційного) структурного підрозділу/вченого секретаря закладу освіти (факультету, інституту)/відповідального секретаря приймальної комісії та його заступника з 1 липня 2014 року – в.о. завідувача кафедри теплофізики та прикладної екології ОНАХТ
з 1 квітня 2016 р. – завідувач кафедри теплофізики та прикладної екології ОНАХТ
7 участь в атестації наукових працівників як офіційного опонента або члена постійної спеціалізованої вченої ради (не менше трьох разових спеціалізованих вчених рад) Член спеціалізованої вченої ради Д 41.088.03 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями 05.05.14 «Холодильна, вакуумна та компресорна техніка, системи кондиціювання» та 05.14.06 «Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика»
Наказ Міністерства освіти і науки України № 326 від 04.04.2018 р.
8 наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування 1. Желєзний В.П., Семенюк Ю.В., Івченко Д.О. Експериментальна теплофізика. Методи дослідження термічних властивостей речовин: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт. ОНАХТ, 2018.–40с.
2. Желєзний В.П., Семенюк Ю.В., Губанов С.М., Івченко Д.О. Технічні засоби теплотехнічного експерименту. Термопари і термометри опору: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт. ОНАХТ, 2018.–27с.
3. Желєзний В.П., Семенюк Ю.В., Губанов С.М., Івченко Д.О. Моніторинг довкілля: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт. – Одеса: ОНАХТ, 2018. – 59 с.
9 керівництво студентом, який зайняв призове місце на I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади, або робота у складі організаційного комітету/журі Всеукраїнської студентської олімпіади Керівництво студентом, який зайняв призове місце на I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Економіка природокористування».
Проведено на кафедрі теплофізики та прикладної екології 24 лютого 2015 року.
10 наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій 1. Chen, G.M., Zhelezny V.P., Shestopalov K.O., Nikulin A., Semenyuk Yu.V. Experimental investigation on pool boiling of R600a/mineral oil solution // Proc. 11th IIR Gustav Lorentzen Conference on Natural Refrigerants, IIR Hangzhou. – China, 2014. – ID 86.
2. Semenyuk Yu.V., Zhelezny V.P., Chen G.M., Shestopalov K.O. Experimental investigation of the mixed refrigerants solubility in compressor oils // Proc. 11th IIR Gustav Lorentzen Conference on Natural Refrigerants, IIR Hangzhou. – China, 2014. – ID 88.
3. Семенюк, Ю.В. Исследование краевого угла смачивания теплообменной поверхности нанофлюидами при их кипении [Текст] / Ю.В. Семенюк, А.Г. Никулин // Актуальні проблеми енергетики та екології / Матеріали ХVІ Всеукраїнської науково-технічної конференції. – Херсон: ФОП Грінь Д.С., 2016. – 312 с. ISBN 978-966-930-137-6.
4. Семенюк, Ю.В. Моделирование теплоотдачи при кипении нанофлюидов в свободном объеме [Текст] / Ю.В. Семенюк, А.Г. Никулин // Актуальні проблеми енергетики та екології / Матеріали ХVІ Всеукраїнської науково-технічної конференції. – Херсон: ФОП Грінь Д.С., 2016. – 312 с. ISBN 978-966-930-137-6.
5. Хлієва О.Я., Гордейчук Т.В., Семенюк Ю.В. Експериментальне дослідження впливу добавок наночастинок TiO2 на внутрішні характеристики процесу кипіння холодоагенту R141b // Сучасні проблеми холодильної техніки та технології / Збірник тез доповідей XI Міжнародної науково-технічної конференції. – Одеса: ОНАХТ, 2017. – 243 с.
6. Khliyeva O., Nikulin A., Gordeychuk T., Lukianov N., Semenyuk Y. An experimental study of heat transfer coefficient and internal characteristics of nucleate pool boiling of nanofluid R141b/TiO2 //1st European Symposium on Nanofluids (ESNf2017), 8-10 October 2017, Lisboa, Portugal. P. 162-165.
7. Khliyeva O.Ya., Gordeychuk T.V., Semenyuk Yu.V., Zhelezny V.P., Lukianov N.N., Nikulin A.G. The effect of nanoparticle additives to the refrigerant R141b on the heat transfer at the pool boiling on the different heat surfaces // Proc. X Minsk International Seminar “Heat Pipes, Heat Pumps, Refrigerators, Power Sources”, Minsk, Belarus, 10-13 September, 2018. P. 435- 443.
11 досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років З 2015 р. по цей час – головний науковий співробітник проблемної науково-дослідної лабораторії з холодильної техніки ОНАХТ
12 наукове консультування установ, підприємств, організацій протягом не менше двох років З 2016 року здійснює наукове консультування на безоплатній основі при розробці проектів на підприємствах ПрАТ «УКпостач»