ЧУХРІЙ ЮРІЙ ПАНТЕЛЕЙОВИЧ

Доцент

Дисципліни: “Екологія людини”, “Органічна та колоїдна хімія”, “Органічна хімія”, “Основи екологiчної токсикологiї”, “Хiмiя з основами біогеохімії”, “Хімія”

Види і результати професійної діяльності особи за спеціальністю,
яка застосовується до визнання кваліфікації, відповідної спеціальності
(рівень наукової та професійної активності науково-педагогічного працівника)
на 2018 р. за останні 5 років

Назва показника Рівень активності
1 наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії Цикало A.Л., Чухрій Ю.П., Грандов О.О. Хімія з основами біогеохімії. Навчальний посібник. – Одеса: ОНАХТ, 2016.-212 с. (7,68 друк. арк.). Рекомендовано до друку Вченою радою ОНАХТ. Протокол № 12 від 1 липня 2016 р.
власний внесок – 34%
2 участь у міжнародних наукових проектах, залучення до міжнародної експертизи, наявність звання “суддя міжнародної категорії” Протягом  2014-2015 рр. був  виконавцем  Міжнародного  проекту  Організації  Об’єднаних  Націй  з  енерго-  i  ресурсозбереження  та  більш  чистого  виробництва  UNIDO  (United Nations Industrial Developing Organization).  За  результатами  виконання проекту  отримав сертифікат  міжнародного  експерта-консультанта  UNIDO.
3 наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування 1. Цикало А. Л., Чухрій Ю. П. Екологія людини: Методичні вказівки до самостійної роботи студентів заочної форми навчання. Одеса: ОНАХТ, 2016. -36 с.
2. Чухрій Ю.П., Щербакова В.Г. Хімія з основами біогеохімії.: Методичні вказівки до самостійної роботи студентів заочної (дистанційної) форми навчання. – Одеса: ОНАХТ, 2016. – 50 с.
3. Чухрій Ю.П., Щербакова В.Г. Хімія з основами біогеохімії: Методичні вказівки до лабораторних робіт. – Одеса: ОНАХТ, 2016. – 64 с.
4. Чухрій Ю.П, Губанов С.М., Щербакова В.Г.Хімія навколишнього середовища: Методичні вказівки до лабораторних робіт. – Одеса: ОНАХТ, 2018. – 50 с.
4 керівництво студентом, який зайняв призове місце на I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади, або робота у складі організаційного комітету/журі Всеукраїнської студентської олімпіади Керівництво студентським гуртком «Студія екологічної журналістики».
5 наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій 1. Ю.П. Чухрій, В.Є. Щербакова, Ю.А. Мізернюк, Н.А. Власюк. Радіаційна безпека: походження та розповсюдження радіонуклідів // Надзвичайні ситуації і цивільний захист. – 2014. – № 1 (22). – С. 34 – 41.
2. А.Л. Цикало, Ю.П. Чухрій, М.В. Бачурська. Екологічні проблеми сучасного військово-промислового комплексу // Надзвичайні ситуації і цивільний захист. – 2014 – 2015. – № 2 – 3 (23 – 24). – С. 5 – 10.
3. Ю.П. Чухрій, А.Л. Цикало. Екологічні наслідки військових конфліктів // Надзвичайні ситуації і цивільний захист. – 2014 – 2015. – № 2 – 3 (23 – 24). – С. 11 – 18.
4. А.Е. Шамарин, Ю.П. Чухрій, А.Л. Цикало. Чрезвычайные ситуации, аварии и катастрофы // Надзвичайні ситуації і цивільний захист. – 2015. – № 2 (27). – С. 6 – 10.
5. Ю.П, Чухрий, М.А. Елгаева. Потребление энергии, воды и других ресурсов в мегаполисах мира // Надзвичайні ситуації і цивільний захист. – 2015. – № 2 (27). – С. 20 – 24.
6 досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років Працює в академії на посаді доцента з 1989 року.
7 наукове консультування установ, підприємств, організацій протягом не менше двох років З 2014 року здійснює на безоплатній основі наукове та науково-технічне консультування з питань екологічної та промислової безпеки хімічних підприємств у Асоціації «Екологічна безпека і протидія надзвичайним ситуаціям» ім. академіка  М. І. Андрусова

ПОВЕРНУТИСЯ НА ПОПЕРЕДНЮ СТОРІНКУ